Tisztelt Érdeklődők! A FERTŐ TAVI VITORLÁS SZÖVETSÉG A 2019-ES ÉVTŐL A KIKÖTŐBEN NEM TUD TÚRAHAJÓKAT FOGADNI! A Kikötőnek, verseny-és szabadidő sportoknak helyt adó vízitelepünk a Fertő tavi turisztikai fejlesztő beruházás kezdete óta nem áll rendelkezésünkre. Köszönjük megértésüket!

Ügyvivő elérhetősége:

Jónás Nikolett +3670/678-4400

Házirend

1 Általános
1.1 A Fertő tavi Vitorlás Szövetség (továbbiakban: FVSZ) sporttelepét, szolgáltatásait minden szövetségi tag, örökös tag, tiszteletbeli tag, ifjúsági sportoló, bérlő és vendég a jelen házirendben megfogalmazottaknak megfelelően veheti igénybe.
1.2 Az FVSZ területére belépő személyek, a területre való belépéssel egyidejűleg tudomásul veszik a házirendben és az SZMSZ-ben leírtakat.
1.3 A kikötőmester utasításait be kell tartani.
1.4 A rendet és a tisztaságot fenn kell tartani.
1.5 A környezet szennyezése tilos.
1.6 Bárminemű, az FVSZ területén lévő tulajdonban való károkozást a kikötőmesternél azonnal jelezni kell.
1.7 Az FVSZ területére belépő személyek tudomásul veszik és hozzájárulnak, hogy a területen fotók és videófelvételek készülnek. A fotók és videófelvételek korlátozás nélkül nyilvánosan is felhasználhatóak, publikálhatóak a felvételeken szereplő személyek külön hozzájárulása és megkérdezése nélkül.
1.8 Az FVSZ területén mindenki saját felelősségére tartózkodik. A területen előforduló vagy okozott személyi sérülésekért és vagyoni károkért vagy károsodásokért az FVSZ semmiféle felelősséggel nem tartozik.
1.9 A telep elhagyásakor mindenki köteles meggyőződni, hogy nem utolsóként távozik-e. Amennyiben utolsóként távozik, kötelessége az épületekben a lámpákat lekapcsolni, az ajtókat becsukni, az FVSZ házat bezárni.
1.10 A szerződött és a sorszámozott kulccsal rendelkező személyek felelősek vendégeikért. A kulcs kölcsönadása esetén is a kulcs eredeti tulajdonosa a felelős.
1.11 A telep szereplőinek jogait és a telephasználatot rendezvények ideje alatt az elnökség korlátozhatja.
1.12 A hirdetőtáblára csak a kikötőmester által lepecsételt hirdetés kerülhet ki 30 napra.

2 A kikötő használata
2.1 A kikötő elsősorban az FVSZ tagok használatában és a bérlők használatában és tulajdonában lévő vízi járművek kikötésére és horgonyzására szolgál.
2.2 Szabad kikötőhelyet kell biztosítani az érvényben lévő Hajózási Szabályzatnak megfelelően.
2.3 Saját bérelt kikötőhellyel nem rendelkező személyek kizárólag a vendéghelyeket vehetik igénybe a vízi járműveik kikötésére. Kikötést követően a vízi jármű kormányosának azonnal értesítenie kell a kikötőmestert. A kikötőmester engedélyezheti a vendéghelyen kívüli (pl.: úszómóló) másik kikötőhelyen való kikötést is.
2.4 A mentési, hatósági feladatokat ellátó vízi járművek a vendéghelyeken felül az úszó mólót is igénybe vehetik, amennyiben azt munkájuk indokolja. Amennyiben a mentési, hatósági feladatot ellátó vízi jármű rendelkezik a kikötőben fix hellyel, úgy lehetőleg azt kell használnia.
2.5 A versenyrendezői, edzői feladatot ellátó vízi járművek kikötésére elsősorban az úszómólót lehet használni. Amennyiben az úszómólón nincs elegendő hely, vagy az időjárási viszonyok idokolják, úgy a vendéghelyek és az első mólóág jobb oldalának első 10m-e is használható a kikötőmester engedélyével.
2.6 A kikötőben kizárólag a kijelölt vendég állásokban van lehetőség vendégéjszakát eltölteni. A vendég éjszakázási igényt a vízi jármű kormányosának előzetesen, de legkésőbb 19:00-ig be kell jelenteni a kikötő mesternél.
2.7 Vízi járművek vízre tétele ill. kivétele daruval, csakis a kikötőmester tudtával végezhető.
2.8 A mólón és tartozékain a kikötőmester engedélye nélkül módosítást, javítást végezni tilos.
2.9 Fürdeni, a tóba bemenni a telep keleti és déli oldalán lévő fürdőlépcsők használatával szabad.

3 Az FVSZ ház használata
3.1 Az FVSZ házban lévő összes helyiség használatát és rendeltetését az FVSZ elnöksége határozza meg.
3.2 Minden helyiséget csak annak rendeltetésének megfelelően lehet használni.
3.3 Az iroda helyiségben csak engedéllyel rendelkező személy tartózkodhat.
3.4 A konyhában és a közösségi helyiségben folytatott tevékenység befejeztével azonnal rendet kell rakni és a tisztaságot vissza kell állítani.
3.5 A konyha hűtőszekrényében csak higiénikusan becsomagolt és névvel ellátott élelmiszerek tarthatóak. A hűtőszekrény tartalma minden vasárnap este kidobásra kerülhet a tulajdonosuk megkérdezése nélkül. A kidobás elkerülhető, ha a csomagoláson feltűntetésre kerül az élelmiszer lejárati ideje. A lejárati idő leteltével az élelmiszer a tulajdonos megkérdezése nélkül kidobható. Október 15. után minden élelmiszer kidobásra kerül a hűtőszekrényből.
3.6 A szállásigényt a kikötőmesternél előzetesen be kell jelenteni. A szálláshelyek készenlétéről a kikötőmester köteles intézkedni. A szálláshelyeket csak rendeltetésüknek megfelelően lehet használni.
3.7 A szociális helyiségeket mindenki rendeltetésének megfelelően használhatja. Mindenki köteles a használat előtti tisztaságot visszaállítani.

4 Utánpótlás nevelési ház használata
4.1 A házban lévő összes helyiség használatát és rendeltetését az FVSZ elnöksége határozza meg.
4.2 Minden helyiséget csak annak rendeltetésének megfelelően lehet használni.
4.3 A házban a következő személyek tartózkodhatnak:
- utánpótlás nevelési programban, edzéseken résztvevők és szüleik
- gyermektáborokon, vitorlás tanfolyamokon résztvevők és hozzátartozóik
- edzők, tanfolyamot tartó személyek
- elnökségi tagok
- kikötőmester
- takarítást végző személy
- kikötőmester külön engedélyével rendelkező személy
- tagegyesületek vezetői
4.4 A konyhában és a közösségi helyiségben folytatott tevékenység befejeztével azonnal rendet kell rakni és a tisztaságot vissza kell állítani.
4.5 Lásd a 3.5 pontot.
4.6 A szociális helyiségeket a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Mindenki köteles a használat előtti tisztaságot visszaállítani.
4.7 A házban alkoholt fogyasztani tilos.

5 Szárazföldi terület használata
5.1 Az FVSZ szárazföldi területének felhasználásáról az FVSZ elnöksége dönt tekintettel a szárazföldön tárolt vízi járművek, szállító és tároló eszközök elhelyezésére és a gépjárművek parkolására.
5.2 Az FVSZ telepére hétköznapokon (hétfő-péntek) 10 kg-nál nehezebb kutyát csak pórázon lehet behozni és tartani. Hétköznapok kivételével (szombat, vasárnap, ünnepnap) és rendezvények idptartama alatt kutyát csak pórázon lehet behozni és tartani.
5.3 Állatot fürdetni és úsztatni kizárólag a nyugati tájolású sólyán lehet.
5.4 Háziállat piszkát az állat tulajdonosának azonnal fel kell takarítania.
5.5 A vízi eszközöket napközban csak úgy lehet a fűvel vagy kaviccsal borított területeken ideiglenesen tárolni, hogy az ne akadályozza a közlekedést, és elegendő hely legyen a sólyák megfelelő használatához.
5.6 A hajókat, tároló kocsikat és állványokat éjszakára csak a teniszpályán és az erre kijelölt területen lehet tárolni.
5.7 Az edzés és vesenynapokon törekedni kell arra, hogy a hajók úgy kerüljenek elhelyezésre a parton, hogy azok legkevésbé akadályozzák a közlekedést, a sólyák használatát, a mólók megközelíthetőségét.
5.8 Az FVSZ által rendezett versenyek és programok idejére a kikötőmester egyedi hajótárolási rendet is kialakíthat.
5.9 Az FVSZ területére gépjárművel és motorkerékpárral csak a kikötőmester külön engedélyével lehet behajtani. Parkolni az FVSZ területén tilos, kivéve a ki-be pakolás ideőtartamára és a kikötőmester külön engedélyével rendelkezőket. A ki-be pakolást a lehető legrövidebb idő alatt el kell végezni.
5.10 Az FVSZ területén a gépjármű mosása szigorúan tilos!
5.11 Dohányozni csak az FVSZ-ház keleti oldalán a kijelölt területen szabad. Épületekben dohányozni szigorúan tilos!
5.12 Épületen kívül 23:00 útán hangosan zenét hallgatni nem szabad. Ez alól kivételt képeznek az előre bejelentett és engedélyezett programok. Az ilyen eseményeket a faliújságon legalább 1 héttel a rendezvényt megelőzően az FVSZ hivatalos honlapjának eseménynaptárában közzé kell tenni. A program szervezési szándékot a kikötőmesternél kell jelezni.
5.13 Lakókocsit tárolni és használni tilos, kivéve a kikötőmester külön engedélyével, kizárólag versenyek vagy rwendezvények idején.
5.14 Nem vízi jármű ellátásához csak a kikötőmester külön engedélyével lehet vezetékes vizet és áramot használni.

6 Tisztasági rend
6.1 Hulladékot vízbe dobni szigorúan tilos.
6.2 A „természetes hulladék” vízből való eltávolítása a kikötőmester feladata.
6.3 Vízi járművek üzemanyaggal való feltöltése a biztonsági előírások betartása mellett végezhető úgy, hogy a kikötő vízterülete ne szennyeződjön.
6.4 Víz szennyeződése esetén a szennyezést okozó a kárelhárítás költségeit köteles megfizetni, beleértve az esetleges büntetés terheit is.
6.5 Haltisztítás és bontás az FVSZ teljes területén tilos.
6.6 Vízi járművek tisztítása csak a környezet károsítása nélkül végezhető el.
6.7 Vízi járművek javítása és felületvédelme a környezet károsítása nélkül végezhető el.

7. Hajójavítás és -tárolás rendje
7.1 Az FVSZ területén történő, eddig nem az FVSZ területén tárolt vízi jármű, sporteszköz és ezekhez tartozó állványok, sólyakocsik tárolásának vállalását a kikötőmester intézi. Engedélye nélkül ezek tárolásra tilos.
7.2 A vízi járművek javítása során a vízi jármű tulajdonosa és a javítást végző személy köteles betartani a javítás ideje alatt a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat, és a munka befejezése után a munkaterületet tisztán tartani, ill. a hulladékot eltakarítani.
7.3 A nagyobb javítási, festési és műanyagozási munkákat minden év május 31-ig be kell fejezni, ezen időpont után munka csak rendkívüli esetben, a kikötőmester külön engedélyével végezhető.
7.4 Az FVSZ nem vállal felelősséget a területén tárolt hajókért és azok tartozékaiért.

8 Bérvitorláztatás, bérhajózás
8.1 Hajó vagy vízi sporteszköz bérbeadása, bérvitorláztatás, bérhajózás csak az FVSZ elnöke által jóváhagyott írásos megállapodás keretén belül lehetséges. Ennek hiányában a bérvitorláztatás tilos, kivéve az FVSZ tulajdonában lévő hajókkal történő ilyen jellegű tevékenységet.

9 Záró rendelkezések
9.1 Jelen házirend a terület használatát és rendjét szabályozza. Nem foglalkozhat, és nem szabályozhatja a szövetségi tagok sportszerű magatartást, de az FVSZ elnöksége szükségesnek tartja erre a lényeges szempontra való figyelem felhívását.
9.2 A házirendben foglaltak ellen vétőkkel szemben az FVSZ elnökének javaslata alapján a szövetség fegyelmi és etikai bizottsága jár el. Minden súlyosnak ítélt esetben a szankcionálás jogát is a bizottság gyakorolja.
9.3 A házirendben foglaltak betartásának és betartatásának ellenőrzését az FVSZ elnökségének tagjai és a kikötőmester látja el.

Az FVSZ elnöksége bízik abban, hogy a jelen szabályozást tagjaink és vendégeink nem felesleges kényszerítő intézkedésnek tekintik, hanem egy olyan alapelvnek, melynek célja, hogy az FVSZ területén mindenki sportszerű keretek között otthonosan érezze magát, méltóan a múlthoz és a kiváló eredményekhez.

Fertő tó, 2015. december 14.

logo_gray

Fertő Tavi Vitorlás Szövetség

Székhely: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2.

Postai cím: 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2.

Vitorlás kikötő: Fertő tavi Vízitelep, Sopron 01162 hrsz

Ügyvivő:

Jónás Nikolett +36 70/6784400 | jonas.nikolett@fvsz.eu


Hajóhely-bérléssel, viziteleppel kapcsolatos ügyek:

+36 70/6784400 | info@fvsz.eu


 

Szolgáltatásaink:

• Kikötőhely bérlés
• Szállás
• Rendezvényszervezés
• Hajóvezetői tanfolyam
• Táborok

Copyright 2017 © All Rights Reserved

X